Boys Over Flowers Wiki
Advertisement
This is a gallery page for Meteor Garden (2018).
Please read our policies on galleries, before adding any photos.
For screenshots, see Images from Meteor Garden (2018).

Promotional[]

Posters

Groups

Dong Shan Cai (Shen Yue)

Dao Ming Si (Dylan Wang)

Hua Ze Lei (Darren Chen)

Feng Mei Zuo (Liang Jing Kang)

Xi Men Yan (Caesar Wu)

Jiang Xiao You (Li Jia Qi)

He Yuan Zi (Sun Qian)

Teng Tang Jing (Sun Yi Han)

Li Zhen (Dong Xin)

Tian Ye (Wang Run Ze)

Others

Official[]

Stills

Behind the scenes

Sina Weibo[]

Behind the scenes

Misc.

Instagram[]

See also[]


Meteor Garden (2018)
Episodes

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

Music

Meteor Garden Original Soundtrack
"Ai, Cun Zai" | "For You" | "Liu Xing Yu" | "Ni Yao De Ai" | "Qing Fei De Yi"

Related pages

Filming locations | Gallery | International broadcast and release
Merchandise | Promotion

Advertisement